9/4 Παρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Π. Κυπριανίδου και

η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,

που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρες 09:30- 14:30,

στο Αμφιθέατρο ΜΙΝΩΣ ΙΙ, του Ξενοδοχείου ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Υγείας 2).

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του

ο Κ. Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας ΥπΠΕΘ.

Πληροφορίες για την ατζέντα της Ημερίδας στο: www.eyde-etak.gr


Ενιαία Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Β΄ Κύκλος
Η Δράση, συνολικού προϋπολογισμού 542,5 εκατ €, στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και
της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό
τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επιστήμονες.
Προϋπολογισμός της Δράσης
Ο Β΄ Κύκλος της Δράσης έχει προϋπολογισμό 200 εκατ € για το σύνολο της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Ερευνητικά έργα και επιδότηση
Στον Β’ Κύκλο, οι προτάσεις εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4)
παρεμβάσεις:
Παρέμβαση Ι: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων
θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού / τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της
έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων: έως
600.000 € με επιδότηση από 25% έως 80%.
Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με στόχο τη
συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις
επιχειρήσεις: έως 1.000.000 € με επιδότηση από 25% έως 100%.
Παρέμβαση ΙΙΙ: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων για την προώθηση της έρευνας
σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν
παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα: έως 2.000.000 € με επιδότηση από 25% έως
70%.
Παρέμβαση ΙV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις αφορά στη
χρηματοδότηση προτάσεων από Ελληνικές ΜμΕ που έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal
of Excellence) από το SME Instrument του Horizon 2020 της Ε.Ε ως ιδιαίτερα καινοτόμες,
αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων: με
προϋπολογισμό τον εγκεκριμένο από το H2020 και επιδότηση από 35% έως 70%.
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το είδος της έρευνας και το μέγεθος της
επιχείρησης.
Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας
 Υλικά - Κατασκευές
 Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Υγεία & Φάρμακα
 Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Ενέργεια
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή σε ομάδες ή σε
συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
Η Παρέμβαση ΙV αφορά Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα
Αριστείας (Seal of Excellence) του Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (H2020 – SME
Instrument)
Επιδοτούμενες δαπάνες
 Δαπάνες προσωπικού
 Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων
 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 Δαπάνες καινοτομίας (μόνο για ΜμΕ)
 Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜμΕ)
 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες καθώς και έμμεσες δαπάνες
(σε ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού)
Χρόνος υλοποίησης ερευνητικών έργων
Μέχρι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα πρέπει να έχουν χρονική διάρκεια ίση με την
εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (H2020 – SME Instrument).
Ηλεκτρονική υποβολή
 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
 Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος δικαιολογητικών κατά τη φάση της υποβολής. Μετά
την αξιολόγηση / βαθμολόγηση των προτάσεων, τα δυνητικά εντασσόμενα έργα
καλούνται να υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών.
 Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), επιλέγουν τη Δράση με τίτλο ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Β κύκλος.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, ώρα 18.00 μ.μ.
 Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 29
Μαΐου 2019 και ώρα 16.00 μ.μ.
 Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ είναι
συγκριτική.
 Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV Σφραγίδα Αριστείας δεν κατατάσσονται κατά
βαθμολογική σειρά. Προτείνονται για χρηματοδότηση όλες όσες πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στην Δράση.

 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ