Κεντρικό Μητρώο Πραγαμτικών Δικαιούχων

 Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του για τα ακόλουθα:

" Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας να δηλώσετε στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες σύμφωνα και με την εκδοθείσα (και διορθωθείσα) Υπουργική Απόφαση 67343/2019.

Πραγματικός Δικαιούγος» είναι το ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει ο πελάτης, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή τα οποία ελέγχουν αυτόν, καθώς και το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται η συναλλαγή ή δραστηριότητα. Η παρ. 17 του άρθρου 3 του Νόμου 4557/2018 εξειδικεύει ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος, όσον αφορά τις εταιρείες, τα καταπιστεύματα

και τις λοιπές νομικές οντότητες ή τα νομικά μορφώματα.

Η εφαρμογή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr και την επιλογή με τη 

σήμανση «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ν. 4557/2018)».
β. Πρόσβαση στην εφαρμογή για την υποβολή των στοιχείων έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με την έννοια των περιπτ. γ) και δ) τοι) άρθρου 2 του v. 4172/2013 διά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, με χρήση των διαπιστευτηρίων, που έχουν λάβει από τη Φορολογική Διοίκηση. Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, πιστοποιημένο και ενεργοποιημένο με κλειδάριθμο, που έχει δηλωθεί στο TAXlSnet, στο σύστημα εξουσιοδοτήσεων της υπηρεσίας myTAXlSnet της ιστοσελίδας
www.gsis.gr ή www.aade.gr, από τον νόμιμο εκπρόσωπο τοι) νομικού προσώπου.

Προθεσμίες:
Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κά ανά ομάδα υπόχρεων προσώπων, όπως αυτές καθορίζονται στην Y.A. 67343/2019  ως εξής:
a) H Ομάδα Α (εταιρείες δικηγόρων, συμβολαιογράφων, ναυτικές εταιρείες, εταιρείες Νόμου 89/67 378/68, συμπλοιοκτησία) από 16/9/2019 έως 14/10/2019.
β) II Ομάδα B (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, σωματεία, ιδρύματα, μη Κερδοσκοπικοί φορείς και κλπ.) από 30/9/2019 έως 1/11/2019.
γ) H Ομάδα Γ (όλες οι εμπορικές εταιρείες) από 14/10/2019 έως 29/11/2019. 


Κυρώσεις
Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων
οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υπογφέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Παρακάτω ακολουθεί η ενημέρωση από το σχετικό υπουργείο :

 

"Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις),  θα πρέπει να προβούν σε καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό́ μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί́ μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική́ Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων .

Στο μητρώο τα νομικά́ πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εδρεύουν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχειά των πραγματικών δικαιούχων τους.

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οφείλουν να δηλώσουν ως πραγματικούς δικαιούχους τους Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.   

Η Διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό́ Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου link

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon

και στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσετε είσοδος στην «Υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Σωματεία και οι Σύλλογοι  ανήκουν στην Β ομάδα [κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση με αριθμό 67343 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Β 2443/20.06.2019) που αφορά στη ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά́ με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό́ Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018 και θα πρέπει να προβούν στην καταχώριση των στοιχείων αυτών μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

 

Χρήσιμα link

ΦΕΚ Β 2443/20.06.2019

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-07/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202443%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202019.pdf

Συχνές ερωτήσεις

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-10/02-10-2019a%20%20%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf"

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ