• 10/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΕΠΕ με ''Αόριστη Διάρκεια'

Η ΕΠΕ είναι εταιρεία ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31-05-2018), «.. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες έχουν ορίσει, τη διάρκεια της εταιρείας τους ως ΑΟΡΙΣΤΗ, έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό. ..»

Κατόπιν των ανωτέρω οι ΕΠΕ με "Αόριστη Διάρκεια", θα πρέπει προβούν σε τροποποίηση τους καταστατικού τους- όπου θα ορίζουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια- και να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι 31/12/2021 για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. .

*Οι Ε.Π.Ε. που δεν θα ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα θα τεθούν από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αυτοδίκαια σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης.