• 08/11/2021

Ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης μεταλλικής σφραγίδας σήμανσης κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα για την τριετία 2022-2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 «Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων, ενότητα 6.1 «ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ», της με αρ.91354/17 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ 2983/τ.Β ́/2017), η έγκριση χρησιμοποίησης της σφραγίδας υπόκειται σε ανά τριετία ανανέωση, σε τακτά ημερολογιακά έτη.

  Σημειώνεται ότι το έτος 2021 – β ́ εξάμηνο, είναι έτος ανανέωσης, συνεπώς θα πρέπει οι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Ν. Ηρακλείου να προβούν στην διαδικασία ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης του κωδικού αριθμού που έχουν λάβει από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, για την επόμενη τριετία   2022-2024.

    H ανανέωση της έγκρισης επιτυγχάνεται μετά από προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στο τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ./Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει η κατασκευαστική ή εισαγωγική δραστηριότητά, για την οποία και μόνο, ανανεώνεται η έγκριση. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.

 Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή η έγκρισή χρήσης της μεταλλικής σφραγίδας ισχύει μέχρι το τέλος του 2021, θα πρέπει μέχρι 31/12/2021 να κατατεθούν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία περί της κατασκευαστικής ή εισαγωγικής δραστηριότητας

 1.Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1 και Ε3 χρήσης 2020).

2. Δύο τιμολόγια αγοράς α΄ ύλης (πολυτίμων μετάλλων) ή αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών κατασκευής κοσμημάτων (έτους 2020).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περιγραφής μηχανολογικού εξοπλισμού.