Κέντρο Διαμεσολάβησης Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης, με έδρα το κεντρικό του κτίριο επί της οδού Κορωναίου 9.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με την ίδρυση του κέντρου διαμεσολάβησης, αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις - μέλη του, αλλά και γενικότερα για το σύνολο της επιχειρηματικότητας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων σήμερα για υποστήριξη και ενίσχυση και με δεδομένους τους βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου θεωρεί αναγκαία τη σύσταση κέντρου διαμεσολάβησης, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο και σε άμεσο χρόνο.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Η διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, αλλά και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης, με τα βασικά της χαρακτηριστικά να εστιάζονται στην εκούσια συμμετοχή, στην αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, στην αμεσότητα την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας, καθώς και στην εγκυρότητα της μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης.

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Επιμελητηρίου Ηρακλείου» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Ν.Π.Δ.Δ) και θα λειτουργεί με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΟΙ βασικοί του στόχοι είναι:

 • η επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης,
 • η προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα,
 • η επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων και
 • η διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Επιμελητηρίου Ηρακλείου» δεσμεύεται:

 • να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών,
 • να διαχειρίζεται τις διαφορές που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και της τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης,
 • να παρέχει βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α,
 • να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών,
 • να παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης,
 • να διαχειρίζεται τις οικονομικές παραμέτρους των διαδικασιών διαμεσολάβησης, και τέλος
 • να παρέχει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα τεχνικά μέσα, και τα μέσα διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης.

Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απαιτούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του εν λόγω φορέα:

 • να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, Πίνακα Δικαιωμάτων και Εξόδων, προτυποποιημένα έντυπα αιτήσεων και συμφωνητικό για διαμεσολάβηση,
 • να διαθέτει Κατάλογο Διαμεσολαβητών πιστοποιημένων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι να αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης,
 • να διασφαλίζει τη διεξαγωγή των διαμεσολαβήσεων με τους όρους, προϋποθέσεις και αρχές που θέτει η νομοθεσία, 
 • να διαθέτει καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξοικειωμένο με τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών,
 • να διαθέτει υπηρεσίες Γραμματείας, Μετάφρασης, Διοικητικής Μέριμνας και Νομικής Υποστήριξης,    
 • να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, διαχείρισης καθώς και Αρχείο Διαμεσολαβήσεων,
 • να διαθέτει ιστοσελίδα και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για διαμεσολάβηση, ηλεκτρονική πληρωμή δικαιωμάτων και εξόδων,
 • να γίνεται διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Οι Διαμεσολαβήσεις του Κέντρου Διαμεσολάβησης θα πρέπει να διεξάγονται σε ειδικούς χώρους, ήτοι:

 • σε τρεις τουλάχιστον χωριστές αίθουσες, κατάλληλες για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων και ειδικότερα δύο αίθουσες των οποίων τα τζάμια είναι καλυμμένα με περσίδες ή μεμβράνες ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο της διαδικασίας, και μια αίθουσα Διαλέξεων – Ημερίδων και Σεμιναρίων.
 • Οι εν λόγω αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και να είναι κατάλληλες για τον σκοπό της διαμεσολάβησης ειδικότερα πρέπει να διαθέσουν κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:
  • συσκευή προβολής διαφανειών (overhead projector) και μια οθόνη προβολής ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής ήχου και εικόνας,
  • πίνακα ανά αίθουσα,
  • γραφείο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, scanner,
  • φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
  • τηλεόραση και ένα μαγνητοσκόπιο ή μια συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων (video ή DVD player),
  • τηλεφωνικές γραμμές, γραμμή fax
  • υποδομή για σύνδεση με το internet,
  • φορητό Η/Υ για το διαμεσολαβητή
  • τραπέζι συσκέψεων και καθίσματα ανά αίθουσα αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας
  • ντουλάπες και ερμάρια
Info-Icon

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Κέντρο Διαμεσολάβησης

Τζανάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη

Τ:+30 2810-247029