Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων - Πληροφορίες

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέλη του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3, του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α΄/11-04-12), καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό  Μητρώο Εξαγωγέων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τον Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν. 3853/2010.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερομένου να προβεί στην εγγραφή του στο Μητρώο Εξαγωγέων Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή άλλων οργανισμών, στους οποίους κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας.