Εγγραφή μελών

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή Επιχειρήσεων στα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου


Ατομική Επιχείρηση

 1. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών.
 2. Αστυνομική ταυτότητα.
 3. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, για επιχειρήσεις που για την λειτουργία τους είναι απαραίτητη.
 4. Διαβατήριο/ταυτότητα για πολίτες ΕΕ.(επικυρωμένα από δικηγόρο)
 5. Διαβατήριο, Άδεια διαμονής ή αντίστοιχη αίτηση,  Άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). .(επικυρωμένα από δικηγόρο)

Ολοκληρώνεται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη.) και ταυτόχρονα στο Επιμελητηριακό Μητρώο. 


Προσωπικές εταιρείες: Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) & Ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και  Κεφαλαιουχικές εταιρείες: Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Ολοκληρώνεται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη.) μέσω της ΥΜΣ, e-YMS και της ΥΜΣ των Συμβολαιογράφων και ταυτόχρονα εάν απαιτείται, στο Επιμελητηριακό Μητρώο. 


Κοινοπραξίες

 1. Καταστατικό σύστασης της Κοινοπραξίας 
 2. Αστυνομική ταυτότητα και Α.Φ.Μ. των μελών της Κοινοπραξίας.
 3. Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας, προκειμένου για κοινοπραξίες  που για την λειτουργία τους απαιτείται κάποια ειδική άδεια. 

Μετά την ταυτόχρονη εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη.) και στο Επιμελητηριακό Μητρώο, πρέπει να προσκομιστεί η βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ..
 


Συνεταιρισμοί / Ενεργειακές Κοινότητες / Αστικές Εταιρείες 

 1. Καταστατικό σύστασης/Κωδικοποιημένο καταστατικό.
 2. Αστυνομική ταυτότητα και Α.Φ.Μ. των εταίρων
 3. Άδεια  ιδρύσεως και λειτουργίας, προκειμένου για Συνεταιρισμούς που για την λειτουργία τους χρειάζεται ειδική άδεια

Μετά την ταυτόχρονη εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη.) και στο Επιμελητηριακό Μητρώο, πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ..

info-icon

Τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. - Μητρώο Μελών

Προϊσταμένη Τμήματος: Σπαθαράκη Μαρία

Τηλ:+30 2810247030

Email: spatharaki@ebeh.gr

Aνώνυμες

Αεράκη Όλγα

Τηλ:  +30 2810247017

Email:  Aeraki@ebeh.gr 

 

Πετράς Στέφανος

Τηλ: +30 2810247042

Email: spetras@ebeh.gr

 

Xαλκιαδάκη Ελευθερία

Τηλ: +30 2810247016

Email: chalkiadaki@ebeh.gr

 

Λοιπές Νομικές Μορφές-Ειδικά Μητρώα: Aργυροχρυσοχόων, Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων 

Αργυράκη Δήμητρα 

Τηλ: +30 2810247018

Email: argiraki@ebeh.gr

 

Γρηγοράκης Τάσος

Τηλ: +30 2810247025

Email : grigorakis@ebeh.gr

 

Λαζανάκη Στέλλα

Τηλ: 2810247039

Email: lazanaki@ebeh.gr

 

Παπαγιάννης Γιάννης

Τηλ: 2810247026

Email: papagiannis@ebeh.gr