• 28/01/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPMed

«Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» 

(Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta) 


Το Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι ο εταίρος στο έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα»  με ακρωνύμιο SUPMed.  Το έργο SUPMed στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης, απόρριψης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στην βιομηχανία του τουρισμού στις τρείς περιοχές, με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκή Ένωσης 2019/904 για μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων. 

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Ιούλιο 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2023. Οι έξι εταίροι του έργου θα υποστηρίξουν και συνεργαστούν με ξενοδοχεία στις παράκτιες περιοχές στη Κύπρο, Μάλτα και Ελλάδα μέσω της υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων για μετάβαση σε βιώσιμα οικονομικά μοντέλα με υψηλή αποδοτικότητα πόρων. Σκοπός των πιλοτικών προγραμμάτων θα είναι να εντοπισθούν και να αντικατασταθούν τα πλαστικά μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ξενοδοχεία με φιλικότερες προς το περιβάλλον, εύκολα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις. 

Τα πιλοτικά δείγματα θα υποστηριχθούν κατά τη σταδιακή κατάργηση και την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου, δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (DST – decision support tool) που θα αναπτυχθεί. Το DST θα παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πλαστικά μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτικού προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής και στις τρεις περιοχές, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστων πρακτικών που θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων, τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, πώς μπορούν να μειωθούν επιτυχώς τα πλαστικά μίας χρήσης στον τουρισμό αλλά και σε άλλους τομείς, και ποιες φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες. Αυτοί οι οδηγοί θα διαδοθούν σε ΜΜΕ, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, τουριστικά ιδρύματα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη, ως ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης.


Οι εταίροι που συμπεριλαμβάνονται στο εταιρικό σχήμα του έργου είναι η Aspon Consulting Ltd ως Κύριος Δικαιούχος (Κύπρος), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Ελλάδα), η Ανέλιξις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Ελλάδα), η Cellock Ltd (Κύπρος), η AIS Environment (Μάλτα) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (Κύπρος).
 

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα»  χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου Επιχορηγήσεων EEA και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.

Μάθετε περισσότερα για το έργο: 
•    Ιστοσελίδα έργου 
•    Ακολουθείστε μας στο: Facebook | Twitter | LinkedIn 
 

Media Kit:

Δελτία Τύπου:

Συνάντηση Supmed