• 08/11/2021

Ανακοίνωση για ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31-05-2018), «... Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες έχουν ορίσει, τη διάρκεια της εταιρείας τους ως ΑΟΡΙΣΤΗ, έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό...»

Κατόπιν των ανωτέρω οι ΕΠΕ με "Αόριστη Διάρκεια", θα πρέπει  να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού τους- όπου θα ορίζουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια- και υποβολή της το αργότερο μέχρι 31/12/2021 για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.  

*Οι Ε.Π.Ε. που δεν θα ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα, θα τεθούν από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αυτοδίκαια σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης (Ν.4541/2018& Ν.4635/2019).