• 01/02/2022

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Σύμφωνα με την από 19/10/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΑΖ469ΗΛΞ-ΔΕΧ) προκήρυξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, εκδόθηκε το υπ’αριθ. 10 /30.11.2021 Πρακτικό-Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (το οποίο κατατέθηκε στo Επιμελητήριο Ηρακλείου με Αρ.Πρωτ.2521/31.12.2021 ) που αφορά στην επιλογή για την πλήρωση της ως άνω θέσης.

Σε συνδυασμό με το υπ’αριθ. 9 /31.08.2021 Πρακτικό της ίδιας Επιτροπής το οποίο κατατέθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (με Αρ. Πρωτ.137/21.01.2022) και το οποίο  αφορά στο σύνολο των πρακτικών των συνεδριάσεων της εν λόγω Επιτροπής καθώς και στο σύνολο των υποβληθέντων από τους υποψηφίους φακέλων συμμετοχής, προκύπτει ο Πίνακας ΙΙΙ (Ονομαστικός Πίνακας των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθώς και Πίνακας ΙV(Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν απορριπτέες)

Πίνακας 3 - Ονομαστικός

Πίνακας 4 - απορριπτέες

*Σημειώνεται ότι η υποψήφια Σ. Ε. του Ζ. (αρ.πρωτ.840/21.04.2021) με ημερομηνία 31/08/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της προς την Επιτροπή δήλωσε παραίτηση από την υποψηφιότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση