• 19/09/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ» της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Στα συνημμένα αναρτήθηκε ορθή επανάληψη της προκήρυξης λόγω πρόδηλου σφάλματος στο κριτήριο ανάθεσης. Διευκρινίζεται ότι, βάσει της Διακήρυξης, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Στα συνημμένα αναρτήθηκε νέο αρχείο Διακήρυξης λόγω εκ παραδρομής ματαίωσης της αρχικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. Το νέο αρχείο Διακήρυξης δε φέρει καμία απολύτως διαφορά σε σχέση με την αρχική ανάρτηση.

Δείτε τα σχετικά αρχεία: