ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Κατηγορίες κινδύνου των προϊόντων υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος στο προσχέδιο του επιδιωκόμενου τρόπου λειτουργίας των βρετανικών συνόρων (draft Border Target Operating Model) / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λονδίνου

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Λονδίνου ενημερώνει ότι: "Σε συνέχεια δημοσιοποίησης προσχεδίου του επιδιωκόμενου τρόπου λειτουργίας των βρετανικών συνόρων – draft Border Target Operating Model, ανακοινώθηκαν τα προϊόντα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπίπτουν στις τρεις κατηγορίες κινδύνου για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιοασφάλεια".