• 27/10/2022

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 103399/27.10.2022.