• 08/11/2021

Παράταση εγγραφών στο #ΔΩΡΕΑΝ «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τη συμβολή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης.
Οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Συνολικά, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για κάθε επιμορφούμενο/η θα έχει διάρκεια 75 διδακτικές ώρες, που αντιστοιχούν σε 5 ECVET (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης).
Περισσότερες πληροφορίες για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, τις διδακτικές ενότητες, τους επιμορφωτές και το ωρολόγιο πρόγραμμα στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/