• 08/11/2021

Παράταση ημερομηνιών σύγκλισης Γενικών Συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ 157/4-9-2021),  για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της Γ.Σ.,  των Ν. 4548/2018 (άρ. 119), Ν. 4072/2012 (άρ. 69), Ν. 3190/1955 (αρ.10)  παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, με ανάλογη παράταση υποβολής των πρακτικών  και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., ως ακολούθως:

 

 Νομική μορφή Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχριΣύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι
Ανώνυμες Εταιρίες30η Οκτωβρίου 2021έως 19/11/2021
(Ε.Π.Ε.)30η Οκτωβρίου 2021έως 19/11/2021
Ι.Κ.Ε.30η Οκτωβρίου 2021έως 19/11/2021
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)10η Σεπτεμβρίου 202130/09/2021