• 12/09/2022

Παράταση στη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων για το έτος 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

Ως εκ τούτου τελική ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. Γενικών Συνελεύσεων που εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 είναι η 19/11/2022.