• 31/01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ασφάλιση του Επιμελητηριακού Μεγάρου επί της οδού Κορωναίου 9

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,

 έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 περί του εκσυγχρονισμού του θεσμού των Επιμελητηρίων

2.         Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

3.       Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4.       Τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. ­

5.       Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112). ­

6.       τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

7.       Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

8.       Την με αριθμ 18/13-06-2018 πράξη της Διοικητικής Επιτροπής  του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 

 


ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική προσφορά για την ασφάλιση του Επιμελητηριακού Μεγάρου, επί. της οδού Κορωναίου 9 της πόλης του Ηρακλείου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές περιγραφές και γενικούς όρους και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1.       Η προσφορά θα αφορά:

·      Κτιριακές εγκαταστάσεις

·      Περιεχόμενο κτιρίου, που αφορά εξοπλισμό σε Η/ Μ

·      Ηλεκτρονικό εξοπλισμό

·      Λοιπό εξοπλισμό

·      Ασφάλιση για σεισμό (χωριστά)

·      Γενική Αστική Ευθύνη προς τρίτους (χωριστά)

Το σύνολο των υπό ασφάλιση ακινήτου και κινητών αναλύονται όπως στο συνημμένο αρχείο.

2.       Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  του  έργου ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων εκατό Ευρώ (έως 2.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων.

3.       Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση των ΚΑΕ 0892 του οικονομικού έτους 2018.

4.    Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2018, με αριθμό πρωτ.: 1253/04-07-2018, ΑΔΑ: 6ΡΘΕ469ΗΛΞ-Τ9Ω, ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: REQ003381041 και CPV:66515200-5.

5.       Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 86 κ. επ. του Ν. 4412/2016.

6.       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85, όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

7.       Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

 


8.       Επίσης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των γενικών και ειδικών όρων ασφάλισης μαζί με το φάκελο της προσφοράς   

9.       Ενώσεις ή Συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν ορίσει Ηγέτη στη σύμπραξη σύμφωνα με τα κατωτέρω. Κάθε ασφαλιστική εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μόνο μιας προσφοράς για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης - Σύμπραξης Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Συμπράξεων εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Σύμπραξη , είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Σύμπραξης ευθύνεται για το μερίδιο του ήτοι ποσοστό συμμετοχής του στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στην προσφορά που θα καταθέσει η Σύμπραξη εταιριών, θα πρέπει να δηλώνεται ένα Μέλος αυτής ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Σύμπραξης (Ηγέτης), καθώς επίσης και να ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος και Αντίκλητος της Σύμπραξης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Σύμπραξης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Σύμπραξης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη αναπλήρωσης του αναλογούντος ποσοστού συμμετοχής του με την ίδια τιμή και όρους, σε αντίθετη περίπτωση η εν λόγω Σύμπραξη εταιρειών θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό λόγω αδυναμίας παροχής προσφοράς για το σύνολο του προτεινόμενου προς ασφάλιση κινδύνου. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους για το ποσοστό συμμετοχής τους.

10.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους το αργότερο έως τις 23/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ηρακλείου, Υπόψη κας Πετράκη, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο,  ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή Courier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

Δείτε όλη την προκήρυξη