• 16/02/2022

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για τις δράσεις και τα παραδοτέα των Ευρωπαικών προγραμμάτων