• 26/01/2023

Σε ισχύ η ηλεκτρονική διαδικασία αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης  διακριτικού τίτλου

Σε ισχύ η ηλεκτρονική διαδικασία αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης  διακριτικού τίτλου

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική διαδικασία αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης  διακριτικού τίτλου  από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα στη διεύθυνση https://services.businessportal.gr.  

Σύμφωνα με την παρ. 2 της  υπ.αρ 103399-27/10/2022  εγκυκλίου  του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο ενδιαφερόμενος,  ως «μη υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.» ,  ακολουθεί τις οδηγίες εγγραφής και στη συνέχεια με τους κωδικούς  του εισέρχεται στο σύστημα  και επιλέγει την ενέργεια που επιθυμεί.