• 10/11/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την 134409 εγκύκλιο του Υπουργείου:

Με τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4548/18 καταργήθηκε το δικαίωμα έκδοσης
ανώνυμων μετοχών από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου και χορηγήθηκε δικαίωμα
μετατροπής των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές με καταληκτική ημερομηνία
εφαρμογής του εν λόγω μέτρου την 31/12/2019. Περαιτέρω τόσο η διαδικασία μετατροπής
όσο και τα δικαιώματα των μετόχων με ανώνυμες μετοχές μετά την 31/12/2019
παρουσιάζονται αναλυτικά στο εν λόγω άρθρο.

Για τις ανώνυμες εταιρείες που δεν θα πραγματοποιήσουν τροποποίηση καταστατικού έως
και την 31/12/2019 και συνεχίζουν να διατηρούν ανώνυμες μετοχές εφαρμόζονται τα μέτρα
που προβλέπει η εν λόγω διάταξη από την 01/01/2020. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Η μερίδα τους στο ΓΕΜΗ θα αλλάξει κατάσταση και θα τεθεί σε καθεστώς
«αναστολής». Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει Γενικές Συνελεύσεις
και έχουν αποστείλει την σχετική ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης καταστατικού περί
ονομαστικοποίησης των μετοχών τους στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ και η οποία δεν έχει
καταχωρισθεί εξαιρούνται της εν λόγω διαδικασίας. Εξαιρούνται επίσης και οι ανώνυμες
εταιρείες οι οποίες θα πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις έως και την 31/12/2019,
ωστόσο θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση τροποποίησης καταστατικού περί
ονομαστικοποίησης των μετοχών τους στο ΓΕΜΗ την ίδια ημέρα (31/12/2019) δεδομένου
ότι οι διατάξεις του άρθρου 184 δεν χορηγούν καμία παράταση.
Β) Η Υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ (σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών και
αντιγράφων) θα απενεργοποιηθεί και δεν θα εκδίδονται αυτοματοποιημένα πιστοποιητικά
και αντίγραφα για τις εταιρείες που υπάγονται σε καθεστώς «αναστολής».
Γ) Για την άρση του εν λόγω μέτρου και την επαναφορά των υπόχρεων σε καθεστώς
«ενεργής» εταιρείας θα πρέπει να τηρηθεί η απαίτηση του άρθρου 184 του ν.4548/18. Οι
αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ εφόσον καταχωρίσουν στην μερίδα της εταιρείας την πράξη
τροποποίησης του καταστατικού τους και την ονομαστικοποίησης των μετοχών τους
αίρονται οι λόγοι αναστολής και επαναφέρουν την εταιρεία στην πρότερη «ενεργή»
κατάσταση.
Επίσης λόγος άρσης του εν λόγω μέτρου μπορεί να είναι και η διαδικασία της παρ.5 του
άρθρου 184 του ν.4548/18 και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες πράξεις και
στοιχεία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.
Επιπρόσθετα οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ από την 01/01/2020 και μετά δεν θα πραγματοποιήσουν
καμία καταχώριση στην μερίδα των εν λόγω εταιρειών ούτε και θα προβούν σε έκδοση
πιστοποιητικών ενόσω η εταιρεία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 184 του
ν.4548/18.