• 09/05/2022

Θέση Υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. σε “ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ”

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4919/2022, (ΦΕΚ71/07-047-2022, τεύχος Α΄), από 01/07/2022 κάθε υπόχρεος εγγεγραμμένος στο Γ.Ε.ΜΗ κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου (ατομική επιχείρηση/εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής), θα τεθεί αυτόματα (μέσω συστήματος) σε κατάσταση «αναστολής καταχώρισης»*, για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Αν δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα  τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εφόσον απαιτούνται)
  2. Αν είναι χωρίς νόμιμη διοίκηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
  3. Αν είναι χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
  4. Αν μέσα σε ένα (1) έτος μετά τη θέση του, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει δημοσιεύσει Ισολογισμό Έναρξης εκκαθάρισης, 
  5. Αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ του,
  6. Αν ΔΕΝ έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

*«αναστολής καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.», σημαίνει ότι οι υπόχρεοι δεν μπορούν να υποβάλλουν καμία αίτηση για καταχώρηση πράξεων & στοιχείων ή για έκδοση πιστοποιητικών.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ: 
Επισημαίνεται ότι: από 01/10/2022 σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4919/2022, θα επιβληθούν πρόστιμα σε παραβάσεις του νόμου που θα αφορούν θέματα όπως π.χ. σύσταση μέσω e-YMS, παράλειψη εγγραφής, εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης, παράλειψη υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων .. κ.άλ.