• 08/11/2021

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΓΕΜΗ

H Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου υπενθυμίζει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες ότι η καταληκτικήημερομηνία Υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ Πρακτικών Γ.Σ. των Ν. 4548/2018 (άρ. 119), Ν. 4072/2012 (άρ. 69), Ν. 3190/1955 (αρ.10) και εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων, είναι η 19η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (σύμφωνα με το άρθ. 56, Ν.4825/2021).
Ειδικότερα:
Για Α.Ε,, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. με Καταληκτική Ημερομηνία Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης την 30η Οκτωβρίου 2021, η Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής ΓΣ + εγκεκριμένων Οικ. Καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, είναι η 19η/11/2021.